NIEŚĆ ULGĘ
PRZYWRÓCIĆ ZDROWIE


RADA SPOŁECZNA


Rada Społeczna

Rada działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • Statutu Szpitala,
 • niniejszego Regulaminu.

Rada podejmuje decyzje, wyraża opinie i przedstawia wnioski w formie uchwał w sprawach należących do jej zadań.

Do zadań Rady należy:

 • przedstawianie odpowiednio Senatowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie lub Rektorowi wniosków i opinii w sprawach:
  a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, o wartości rynkowej przekraczającej 200.000,00 złotych,
  b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
  c) przyznawania Dyrektorowi Szpitala nagród,
  d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Szpitala,
 • przedstawianie Dyrektorowi Szpitala wniosków i opinii w sprawach:
  a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  b) rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  c) kredytów bankowych lub dotacji,
  d) podziału zysku lub pokrycia straty,
  e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, o wartości rynkowej przekraczającej 200.000,00 złotych,
  f) regulaminu organizacyjnego;
 • dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
 • opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
 • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej oraz Statucie Szpitala.

Uchwały podjęte przez Radę w sprawach, w których zobowiązana jest ona przedstawić wnioski i opinie podmiotowi tworzącemu, są przedstawiane odpowiednio Senatowi lub Rektorowi w terminie 14 dni od posiedzenia, na którym zostały podjęte.

Kadencja Rady społecznej 2020-2024

Członkowie Rady Społecznej:

 • Przewodniczący Rady Społecznej:  dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM – przedstawiciel Rektora
 • Katarzyna Przybylska – przedstawicielka Ministra Zdrowia
 • lek. Zbigniew Purpurowicz – przedstawiciel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
 • Marcin Kuchciński – przedstawiciel Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • lek.dent. Anna Lella – przedstawicielka Okręgowej Rady Lekarskiej Warmińsko Mazurskiej Izby Lekarskiej
 • Maria Danielewicz – przedstawicielka Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur
 • prof.dr hab.n. med. Sergiusz NAWROCKI – przedstawiciel UWM,PROREKTOR DS. COLLEGIUM MEDICUM
 • prof. dr hab. med. Tomasz Stompór – przedstawiciel UWM
 • dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM – przedstawicielka UWM
 • dr n. med. Rakesh Jalali – przedstawiciel UWM
 • mgr inż. Bogusław Stec – przedstawiciel UWM

PROFESJONALNA KADRA MEDYCZNA

Nasz personel to zespół specjalistów, którzy z pasją i zaangażowaniem niosą pomoc pacjentom Szpitala.


KOMPLEKSOWA OPIEKA MEDYCZNA

Poza wyspecjalizowanymi oddziałami szpitalnymi, na terenie naszej placówki funkcjonuje przychodnia, w której pacjenci mogą korzystać ze świadczeń ambulatoryjnych lekarzy rodzinnych oraz lekarzy specjalistów.


DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

W naszym Szpitalu pacjenci mogą skorzystać z szerokiego zakresu badań obrazowych, w tym rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, RTG oraz USG.


SZPITAL DOSTĘPNY DLA KAŻDEGO

Dzięki licznym udogodnieniom wizyta i poruszanie się po naszym szpitalu będą dla każdej osoby komfortowe.


SZKOLIMY PRZYSZŁYCH MEDYKÓW

Studenci Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego odbywają u nas zajęcia dydaktyczne, zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe.


WYBUDZAMY

Przy Szpitalu działa Zakład Rehabilitacji Leczniczej „Budzik dla dorosłych”, w którym pomoc otrzymują dorośli pacjenci w stanie śpiączki. Są oni hospitalizowani, leczeni oraz rehabilitowani.0123456789001234567890

LAT RAZEM


0123456789001234567890

ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH012345678900123456789001234567890

PRACOWNIKÓW


0123456789001234567890

PORADNII SPECJALISTYCZNYCH


Skip to content