Najważniejsze informacje o szpitalu

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania naszego szpitala.

 • Dane Szpitala
 • Misja, Wizja i Dewiza
 • Dyrekcja i Rada Społeczna Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
 • Zespół Etyczny
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Strefa pracownika
Dane Szpitala

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
Aleja Warszawska 30, 10-082 Olsztyn

Fax 89 541 30 93
459 595 222 (bez nr kierunkowego)

NIP: 7393696739
REGON: 280314632

e-mail : kancelaria@szpital.uwm.edu.pl

Bank Gospodarstwa Krajowego
49 11301189 0025 0030 8420 0008

Porozumienie z 29 stycznia 2009 r. między Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim a Ministrem Obrony Narodowej dotyczyło połączenia Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ i 103 Szpitala Wojskowego w Olsztynie. Nowy twór nosił nazwę „Szpital Uniwersytecki z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”. Rozpoczął działalność 1 maja 2009 r. W 2012 r. Senat Uniwersytetu zmienił statut, nadając instytucji nazwę „Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie”.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie powstał w 1999 r. z połączenia trzech istniejących szkół wyższych. Jego historia sięga 1950 roku, gdy utworzono pierwszą uczelnię w Olsztynie. W 1999 r. rząd przyjął projekt ustawy o powołaniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który rozpoczął działalność 1 czerwca tego samego roku. UWM zaczęło od 12 wydziałów, 32 kierunków kształcenia i 24,5 tys. studentów. Obecnie składa się z 17 wydziałów, na których kształci się ok. 31 tys. studentów, a także prowadzi liczne programy doktoranckie i podyplomowe.

Misja, Wizja i Dewiza

MISJA

Nieść ulgę. Przywrócić zdrowie.

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie priorytet to przywracanie zdrowia poprzez najwyższą jakość opieki medycznej. Nasza jednostka to centrum wiedzy medycznej, z zaangażowaniem w rozwój nauki. Każdy pacjent traktowany jest z empatią, a nasz doświadczony zespół dąży do optymalnej opieki.

WIZJA

Naszą Wizją jest dążenie do niesienia ulgi cierpiącym, przywracania zdrowia oraz rozwój nauki i edukacji medycznej w nowoczesnej i wyspecjalizowanej jednostce.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie koncentruje się na niesieniu ulgi cierpiącym, przywracaniu zdrowia oraz rozwoju nauki i edukacji medycznej. Szpital wykorzystuje nowoczesne technologie i metody leczenia, aby skrócić czas rekonwalescencji pacjentów i zapewnić kompleksową opiekę obejmującą wsparcie fizyczne, psychologiczne i emocjonalne. Współpracy z uczelniami, realizacje i wspieranie badań naukowych i kształcenie przyszłej kadry medycznej.

DEWIZA SZPITALA

„INVENIRE PRINCIPIUM “– z łac. „odnaleźć źródło“ (rozumiane szeroko, jako źródło wiedzy, źródło prawdy, źródło nauki, źródło dolegliwości pacjenta).


Symbolizuje ona głębokie zaangażowanie Szpitala w poszukiwanie podstawowych przyczyn problemów zdrowotnych pacjenta oraz głębsze zrozumienie wszelkich aspektów medycyny i nauki. W kontekście medycznym, dewiza odnosi się do diagnozowania, czyli ustalania źródła dolegliwości pacjenta, co jest kluczowe dla zapewnienia ulgi i skutecznego leczenia. W szerszym znaczeniu, „odnaleźć źródło” odnosi się także do poszukiwania wiedzy i prawdy w nauce o zdrowiu człowieka, co jest istotne dla postępu w badaniach medycznych i edukacji. Takim dewizą Szpital, podkreśla swoje zaangażowanie w rozwój medycyny oraz w dążenie do pełnego zrozumienia ludzkiego zdrowia na wielu płaszczyznach.

Dyrekcja i Rada Społeczna Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
Zespół Etyczny

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym działa Zespół Etyczny powołany przez Dyrektora. Skład zespołu obejmuje przedstawicieli różnych grup zawodowych zatrudnionych w USK:

 • Lekarz
 • Pielęgniarka
 • Przedstawiciel administracji
 • Sekretarka medyczna
 • Radca prawny
 • Kapelan szpitala

Zadania Zespołu Etycznego:

 1. Pomoc w rozwiązywaniu problemów etycznych pacjentów i ich rodzin w zakresie leczenia podtrzymującego życie.
 2. Zapewnienie ochrony praw pacjentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Pomoc w przypadku wątpliwości w podjęciu świadomej zgody w zakresie transplantologii, udziału w badaniu klinicznym lub eksperymencie klinicznym.
 4. Reagowanie na zgłaszane przypadki nieprzestrzegania obowiązujących w Szpitalu Kodeksów Etycznych poszczególnych grup zawodowych.
 5. Prowadzenie mediacji w sytuacji konfliktu:
  • Personel – pacjent i jego rodzina,
  • Przełożony – pracownik,
  • Pracownik – pracownik.
 6. Udzielanie pomocy lekarzom, pacjentom i ich rodzinom w podejmowaniu trudnych decyzji etycznych dotyczących kwalifikowania do różnych metod terapii.
 7. Podejmowanie inicjatyw promujących zasady etycznego postępowania w medycynie i opiece zdrowotnej.

Zgłaszanie wniosków:

 • Pocztą elektroniczną na adres email: zespoletyczny@szpital.uwm.edu.pl
 • Zgłoszenie pisemne do Kancelarii Szpitala (Al. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zespół Etyczny”.

Wniosek powinien zawierać:

 • Dane osoby zgłaszającej wniosek: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail.
 • Adres wnioskodawcy (jeżeli odpowiedź ma być w postaci tradycyjnej formy listowej).

Uwaga! Wnioski anonimowe nie będą rozpatrywane!

Cyberbezpieczeństwo

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, jako operator usługi kluczowej, zobowiązany został ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U z 2018 r, poz. 1560) do zapewnienia pacjentom oraz podmiotom współpracującym dostępu do wiedzy pozwalającej na zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie skutecznych sposobów zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami w zakresie związanym ze świadczoną usługą kluczową.

Więcej informacji:

Cyberbezpieczestwo

Skip to content