Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

Informacje

stethoscope-g61aefa89a_1920.jpg

Dyrektor

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

w Olsztynie

Al. Warszawska 30

10-082 Olsztyn

ogłasza

 KONKURS

na stanowisko

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu MZ z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. 2023 poz. 1515) oraz złożyć dokumenty i oświadczenie określone w § 12 Rozporządzenia MZ z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 430).

Oferty wraz z dokumentami należy złożyć w Kancelarii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie lub przesłać na adres:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

Aleja Warszawska 30,

10-082 Olsztyn

w terminie do 03.06.2024r. w zamkniętej kopercie z nazwiskiem, imieniem, adresem i numerem telefonem kontaktowego kandydata oraz dopiskiem

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa”

 

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur do 01.07.2024r.  w siedzibie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie Al. Warszawska 30.

Osoba zgłaszająca się do konkursu ma prawo wglądu do materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu ogłaszającego konkurs.

Materiały dostępne są w  Kancelarii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie i można się z nimi zapoznać w terminie uzgodnionym telefonicznym pod nr telefonu 89 524 53 54.


komercja.png

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, będący wiodącą placówką medyczną na Warmii i Mazurach, poszukuje do swojego zespołu lekarzy różnych specjalizacji. Nasz Szpital oferuje możliwość pracy w dynamicznie rozwijającym się środowisku, w którym priorytetem jest zapewnienie najwyższej jakości opieki medycznej pacjentom.

Oferujemy:

 • Umowę cywilno-prawna / Umowę o pracę w stabilnej i prestiżowej instytucji;
 • Konkurencyjne wynagrodzenie, adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, kursach i konferencjach;
 • Pracę w zespole doświadczonych specjalistów, w środowisku wspierającym innowacyjne podejścia do medycyny;
 • Dostęp do nowoczesnego sprzętu medycznego i najnowszych technologii;
 • Elastyczne godziny pracy, umożliwiające zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Oczekujemy:

Wykształcenia medycznego oraz posiadanie prawa do wykonywania zawodu lekarza na terenie Polski.

Specjalizacji w jednej z dziedzin medycyny lub w trakcie jej zdobywania.

Zainteresowania rozwojem w wybranej dziedzinie medycyny i gotowości do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji.

Umiejętności pracy w zespole oraz zawierania doskonałych relacji z pacjentami.

Jak aplikować:

Prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej CV oraz list motywacyjny na adres
e-mail: rekrutacja@szpital.uwm.edu.pl z dopiskiem w tytule maila „Aplikacja na stanowisko lekarza”. Proces rekrutacyjny obejmuje rozmowę kwalifikacyjną.

Zachęcamy do dołączenia do naszego zespołu i wspólnego dążenia do zapewnienia najlepszej możliwej opieki naszym pacjentom. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie czeka na Państwa aplikacje!Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, będący wiodącą placówką medyczną na Warmii i Mazurach, poszukuje
do swojego zespołu Specjalisty ds. Projektów

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na pełny etat w stabilnej i prestiżowej instytucji;
 • Wynagrodzenie do uzgodnienia, adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia.

Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku Specjalista ds. Projektów należy w szczególności:

 • Monitoring otoczenia Szpitala w zakresie planowanych do realizacji projektów ze źródeł UE oraz dotacji krajowych;
 • Bieżąca analiza potrzeb inwestycyjnych Szpitala we współpracy z Dyrekcją Szpitala
 • Samodzielne przygotowywanie wniosków i związanej z nimi dokumentacji w celu pozyskania dofinasowanie
  ze środków zewnętrznych, w tym unijnych;
 • Realizacja zadań zawartych w projekcie zgodnie z założeniami i harmonogramem, w szczególności:
 • sporządzanie i aktualizacja harmonogramów rzeczowo-finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań okresowych,
 • sporządzanie zestawień dotyczących rozliczeń,
 • kontakt i współpraca, w tym prowadzenie korespondencji z instytucjami pośredniczącymi, klientami i partnerami
  w projektach;
 • Weryfikacja zgodności i prawidłowości wydatkowania środków z budżetem projektu oraz zasadami finansowania;
 • Kontrola merytoryczna projektów zakończonych w okresie trwałości, archiwizacja.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Minimum 3-letnie doświadczenie na tym samym lub podobnym stanowisku;
 • Dobra znajomość aktualnych aktów prawnych, zasad oraz wytycznych regulujących pozyskiwanie, realizację i rozliczanie projektów;
 • Umiejętność nadzorowania kliku projektów jednocześnie;
 • Umiejętność konstruowania pism urzędowych i redagowania tekstów;
 • Biegła obsługa komputera, w tym pakietu MS Office w szczególności MS Excel;
 • Samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy;
 • Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność.

Jak aplikować:

Prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej CV oraz list motywacyjny na adres e-mail: kadry@szpital.uwm.edu.pl

Zachęcamy do dołączenia do naszego zespołu i wspólnego dążenia do zapewnienia najlepszej możliwej opieki naszym pacjentom. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie czeka na Państwa aplikacje!Zakres obowiązków:

 • Przyjmowanie, kontrola dostaw i wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • Realizacja zamówień z klinik / oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych Szpitala zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • Sporządzanie leków recepturowych
 • Wykonywanie czynności pomocniczych przy sporządzaniu leków w warunkach aseptycznych oraz preparatów do żywienia pozajelitowego
 • Wykonywanie innych czynności fachowych zgodnie z uprawnieniami

 

Wymagania:

 • Dyplom technika farmaceutycznego
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Odpowiedzialność, dyspozycyjność
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • Chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Warunki:

 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Czas pracy: pełen etat;

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • dokumenty poświadczające wykształcenie,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres e-mail: kancelaria@szpital.uwm.edu.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie SzpitalaZadania na stanowisku:

Prowadzenie Sekretariatu

 

1.       Obsługa korespondencji przychodzącej do Szpitala i wychodzącej

2.       Segregowanie i przekazywanie korespondencji do adresatów na terenie Szpitala

3.       Obsługa firmowej poczty elektronicznej oraz strony internetowej Szpitala

4.       Redagowanie pism

5.       Drukowanie, kopiowanie, faksowanie i kompletowanie dokumentów

6.       Obsługa połączeń telefonicznych

7.       Ewidencjonowanie obiegu dokumentów zgodnie z wewnętrznym procedurami Szpitala oraz archiwizacja

8.       Prowadzenie dziennika korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej Szpitala

9.       Przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłanie pism wychodzących

10.   Prowadzenie książki nadania listów poleconych

11.   Prowadzenie rejestru wysyłanych listów zwykłych

12.   Prowadzenie rejestru zarządzeń Dyrektora Szpitala i innych dokumentów wewnątrzzakładowych

13. Opracowywanie projektów zarządzeń Dyrektora Szpitala w porozumieniu z właściwymi merytorycznie pracownikami

14. Przechowywanie i archiwizacja zarządzeń Dyrektora Szpitala i innych aktów wewnątrzzakładowych

15. Publikacja zarządzeń Dyrektora Szpitala i innych dokumentów wewnątrzzakładowych na platformie informacyjnej Szpitala

16. Przekazywanie kopi zarządzeń Dyrektora Szpitala odpowiednim pracownikom Szpitala

17. Okresowa kontrola zarządzeń Dyrektora Szpitala i ich uaktualnianie w porozumieniu z właściwymi merytorycznie pracownikami

18. Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji i korespondencji dotyczącej działających w Szpitalu Związków Zawodowych

19. Przechowywanie i archiwizacja uchwał Rady Społecznej Szpitala, uchwał Senatu UWM w Olsztynie oraz innych aktów prawnych wydanych przez organy UWM w Olsztynie w sprawach dotyczących Szpitala.

20. Organizacja, obsługa administracyjno-biurowa oraz protokołowanie posiedzeń Rady Społecznej Szpitala.

21.   Prowadzenie rejestru przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego u pacjentów

 

Reprezentowanie Szpitala

 

1.       Przyjmowanie i obsługa interesantów Szpitala

2.       Organizacja zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych Dyrekcji Szpitala

3.       Serwowanie poczęstunku dla gości Szpitala, organizowanie cateringu

 

Wsparcie Dyrekcji Szpitala

 

1.       Prowadzenie terminarza spotkań i zadań Dyrekcji Szpitala

2.       Umawianie spotkań

3.       Organizacja wyjazdów służbowych (bukowanie biletów lotniczych, rezerwacja hoteli, wynajem samochodów itp.)

4.       Sporządzanie raportów i protokołów

5.       Przygotowanie dokumentów i materiałów

 

Pozostałe zadania związane z prowadzeniem sekretariatu

 

1.       Zaopatrywanie sekretariatu w materiały biurowe

2.       Zaopatrywania sekretariatu w artykuły spożywcze (kawa, herbata, woda mineralna itp.)

3.       Dbałość o prządek w sekretariacie i gabinetach Dyrekcji Szpitala.

Warunki:

 • Forma zatrudnienia i stawka wynagrodzenia do uzgodnienia,
 • Czas pracy: pełen etat;

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie,
 • znajomość oprogramowania Microsoft Office,
 • mile widziane doświadczenie na tym samym lub podobnym stanowisku;

Oczekiwania:

 • Zachowanie najwyższej staranności przy wykonywaniu świadczeń określonych umową,
 • Stały kontakt z pracownikami szpitala w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań,
 • Odporność na stres,
 • Umiejętność planowania i organizacji,
 • Sumienność, dokładność, terminowość w wykonywaniu zadań,
 • Otwartość, komunikatywność;

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • dokumenty poświadczające wykształcenie,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres e-mail: kancelaria@szpital.uwm.edu.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie Szpitala


Skip to content