Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

Informacje

pobrane.jpeg

          Dyrektor

                 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

          w Olsztynie,

        ogłasza

         KONKURS

            na stanowisko

 

  • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Klinicznego Rehabilitacji Neurologicznej  i Ogólnoustrojowej
  • Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu MZ z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. 2023 poz. 1515) oraz złożyć dokumenty i oświadczenie określone w § 12 Rozporządzenia MZ z dnia 06.02.2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 430).

Oferty wraz z dokumentami należy składać w terminie do dnia 22.04.2024 r. w zamkniętej kopercie z nazwiskiem, imieniem, adresem i numerem telefonem kontaktowego kandydata oraz dopiskiem

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej………………(nazwa stanowiska objętego konkursem)

i przesłać na adres :

 Uniwersytecki Szpital Kliniczny

Aleja Warszawska 30

10-082 Olsztyn

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 16.06.2024 r. w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie ul. Pstrowskiego 14 K.

Osoba zgłaszająca się do konkursu ma prawo wglądu do materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu ogłaszającego konkurs.

Materiały dostępne są w Kancelarii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie i można się z nimi zapoznać w terminie uzgodnionym telefonicznym pod nr telefonu 89 524 53 54


Skip to content